YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Yeni Yds Yönetmeliği )

YDS,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

 YABANCI DİL BİLGİSİ DÜZEY BELİRLEME YÖNTEM VE KURALLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
Amaç

 MADDE 1 – (1) YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Yeni Yds Yönetmeliği ) indeki YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yeni Yds Yönetmeliğinin  HEDEFİ, kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan ve Yeni Yds Yönetmeliğinin YDS  dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin YDS  yöntem ve kuralları ile YDS hakkında diğer hususları düzenlemektir.

 Kapsam

 MADDE 2 – (1) YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yeni Yds Yönetmeliği , kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi YDS seviye tespit sınavına girecekleri kapsar.

 (2) Yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyen diğer kişiler de YDS‘ye katılabilir.

 Dayanak

 MADDE 3 – (1) YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yeni Yds Yönetmeliği , 27/6/1989 tarihlive 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tazminat ödenecek yabancı diller

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personelin yabancı dil tazminatı alabilmesi için, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları şarttır.

 Sınavın yapılması

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndanMADDE 5 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) , Yeni Yds Yönetmeliğine göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılır.

 (2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dilleri için Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde bir kez ve Eylül, Ekim, Kasım ayları içerisinde bir kez olmak üzere yılda iki kez; diğer diller için ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde olmak üzere yılda bir kez yapılır.

 Protokol

 MADDE 6 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavına ( YDS ) ilişkin başvuru, ilan, sınav yapılacak yerler, sınav bedeli ve bu bedelin tahsil usulü, sınava girişte uyulacak kurallar, sınav usulü ile sınav yapılacak diller, sınav sonuçlarının duyurulması, YDS sınav sonuçlarına itiraz ve sınavla ilgili diğer hususlar Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasında Yeni YDS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ( Yeni Yds Yönetmeliğine ) göre imzalanacak çoklu protokolle belirlenir.

 Sınava katılma

 MADDE 7 – (1) Adaylar, her Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ( YDS ) ancak bir yabancı dilden katılabilir.

 (2) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra YDS sınavına girmek istedikleri yabancı dili değiştiremez.

(3) YDS Yabancı dil bilgisi seviyesini yükseltmek isteyen adaylar da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılabilir.

 Sınav usulü

 MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) çoktan seçmeli test olarak yapılır. Ancak, protokolde belirlenmesi kaydıyla sınavın gerçekleştirilmesine ilişkin farklı usuller uygulanabilir.

 Sınavın geçersiz sayılacağı haller

 MADDE 9 – (1) Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına ( YDS ) katılanlardan 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan sınav kurallarına aykırı davrananların sınavları geçersiz sayılır.

 Sınavın iptal edilmesi

 MADDE 10 (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( YDS ) ; gizlilik ihlali suretiyle soruların kısmen veya tamamen elde edilmiş olması, sınav sorularına ve sonuçlarına ilişkin sınavın iptalini gerektiren herhangi bir hususun ortaya çıkması, sınavın yapılmasını engelleyen sebeplerin mevcut olması hallerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından iptal edilir.

 (2) Bu durumlarda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygun bulunan en kısa sürede ilgili sınav yeniden yapılır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan Yabancı dil seviyesi

 MADDE 11 – (1) Adayların, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında aldıkları puanlara göre yabancı dil bilgisi seviyeleri;

 a) 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesinde,

 b) 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesinde,

 c) 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesinde,

 ç) 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesinde,

 d) 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesinde

 kabul edilir.

 Sınav sonuçlarının duyurulması

 MADDE 12 (1) Sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından internet aracılığı ile adaylara duyurulur ve kurumların erişimine açılır.

 Bilgilendirme

 MADDE 13 (1) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin protokolde belirlenecek bilgiler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

 Atıflar

 MADDE 14 – (1) İlgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılan atıflar Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına yapılmış sayılır.

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndanYürürlükten kaldırılan yönetmelik

 MADDE 15 (1) 23/6/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

 MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme

 MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.