Yds Deneme Sınavı ( Çeviri )

YDS DENEME SINAVI ( ÇEVİRİ ) HAKKINDA BİLGİ

Yds Deneme Sınavı ( Çeviri ) Konusu ve Soruları

Yds Deneme Sınavı‘nda  çeviri  ile ilgili sorular, eğer iyi hazırlanılırsa, öğrenciye önemli katkı sağlar.

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

1-10. sorularda, verilen İngilizce
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.

1. Small amounts of liquid chlorine are
added to drinking water and swimming
pools to destroy bacteria.

A) Suya az miktarda klor karıştırarak, içme
suyu ve yüzme havuzları bakterilerden
arındırılabilir.
B) İçme suyu ve yüzme havuzlarındaki
bakterileri yok etmek için suya az
miktarda klor eklemek gerekir.
C) Bakterileri öldürmesi için içme suyuna
ve yüzme havuzlarına az miktarda sıvı
klor karıştırılmaktadır.
D) İçme suyu ve yüzme havuzlarındaki
bakterileri yok etmenin en etkili yolu,
suya az miktarda klor eklemektir.
E) İçme suyu ve yüzme havuzlarını bakte-
rilerden arındırmak için az miktarda
klor yeterlidir.

2. Oriented to the Western world, Turkey
has undergone rapid industrialisation
since the 1950s.

A) Doğu ve batının izlerini taşıyan
Türkiye, özellikle 1950’lerden itibaren
hızla endüstrileşmeye başlamıştır.
B) Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye,
1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileş-
me yaşamaktadır.
C) Türk ekonomisi, Batı dünyasının etkisi
altına girdiği 1950’lerden sonra hızla
endüstrileşmiştir.
D) 1950’lerde köklü bir değişime uğramış
olan Türk ekonomisi, giderek batılılaş-
mış ve endüstrileşmiştir.
E) Doğu’nun etkisinden çıkıp Batı’ya yöne-
len Türkiye, 1950’lerde endüstrileşmeye
başlamıştır.

3. For my study room, I’m looking for a
table exactly the same size as this but
with more drawers.

A) Çalışma odam için tam bu büyüklükte
ama daha fazla çekmeceli bir masa
arıyorum.
B) Çalışma odamdaki masa büyüklük
olarak tam bunun kadar ama çekmece
sayısı daha fazla.
C) Aşağı yukarı bu büyüklükte ama daha
çok çekmeceli bir masa çalışma odam
için uygundur.
D) Çalışma odam için alacağım masa bu
büyüklükte olabilir ama kesinlikle çekme-
cesi daha fazla olmalı.
E) Baktığımız masalar içinde büyüklük ve
bol çekmeceli olması bakımından
çalışma odam için en uygunu bu.

4. The blind Argentine author Jorge Luis
Borges wrote stories with unusual,
fantastic plots.

A) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges,
yazdığı öykülerde alışılmamış, fantastik
konuları işlerdi.
B) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges
bütün öykülerinde alışılmamış ,
fantastik olayları konu almıştır.
C) Alışılmamış, fantastik konularda öyküler
yazan kör yazar Jorge Luis Borges
Arjantinli’dir.
D) Arjantin’in kör yazarı Jorge Luis
Borges yazdığı alışılmamış, fantastik
öyküleriyle tanınır.
E) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges
alışılmamış, fantastik konuları olan
öyküler yazmıştır.

5. Most high-quality perfumes owe their
distinctive fragrances to substances
obtained from plants.

A) Kaliteli parfümlerin çoğunda, bitkilerden
elde edilen maddeler sayesinde ayırt
edici bir koku vardır.
B) Kaliteli parfümler kokularını genellikle,
bitkilerden elde edilen ayırt edici
maddelerden alır.
C) Çoğu kaliteli parfümün ayırt edici
kokusunda, bitkilerden elde edilen
maddelerin payı vardır.
D) Çoğu kaliteli parfüm ayırt edici
kokusunu, bitkilerden elde edilen
maddelere borçludur.
E) Kaliteli parfümlerdeki ayırt edici koku,
bitkilerden çıkarılan maddeler
sayesinde elde edilir.

6. Florence, rather than the capital,
Rome, was the cradle of the Italian
Renaissance.

A) İtalyan Rönesansı’nın beşiği sayılan
Floransa, başkent Roma’dan daha
önemliydi.
B) Başkent Roma kadar, Floransa da
İtalyan Rönesansının merkezi olmuştur.
C) İtalyan Rönesansının beşiği, başkent
Roma değil, Floransaydı.
D) Floransa, başkent Roma’ya göre,
İtalyan Rönesansı’nda daha büyük bir
öneme sahiptir.
E) Floransa, başkent Roma’dan daha çok
İtalyan Rönesansı’nın merkezindeydi.

7. Words borrowed from other languages
very often cause spelling problems in
our language.

A) Diğer dillerden alınan sözcüklerin
dilimize uyarlanmasında genellikle
sorun yaşanmaktadır.
B) Dilimizde yazım sorunlarına büyük
oranda diğer dillerden alınan sözcükler
neden olmaktadır.
C) Diğer dillerden alınan sözcükler
dilimizde çoğu zaman yazım
problemlerine neden olmaktadır.
D) Dilimizdeki yazım problemlerinin nedeni
genellikle diğer dillerden sözcük
alınmasıdır.
E) Dilimizde yazım konusunda en çok
sorun yaratan sözcükler, diğer
dillerden alınan sözcüklerdir.

8. The Lebanese economy has
traditionally been based on trade and
on Beirut’s being the banking centre
of the Middle East.

A) Lübnan ekonomisi geleneksel olarak
ticarete ve Beyrut’un Orta Doğu’nun
banka merkezi olmasına dayanır.
B) Orta Doğu’nun banka merkezi olan
Beyrut, ticaret hacmiyle de Lübnan
ekonomisini ayakta tutmaktadır.
C) Geleneksel olarak ticarete dayalı
ekonomisiyle bilinen Lübnan’da
Beyrut, Orta Doğu’nun banka
merkezi konumundadır.
D) Lübnan ekonomisi genel olarak ticarete
dayanır ama aynı zamanda Beyrut,
Orta Doğu’nun banka merkezidir.
E) Beyrut’un, Orta Doğu’nun banka
merkezi olmasının yanı sıra ticaret de
Lübnan ekonomisinde önemli bir yer
tutar.

9. If there is nothing you can do to solve
a problem, it is best to put it out of
your mind.

A) Bir sorunu çözemeyeceğinizi
anladığınızda yapabileceğiniz en iyi
şey, o konuda hiç düşünmemektir
B) Bir sorunu çözme konusunda
yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa, en
iyisi onu kafanızdan çıkarıp atmaktır.
C) Çözemeyeceğiniz bir sorunla kafanızı
sürekli meşgul etmenin size hiçbir
faydası olmaz.
D) En iyisi, çözemeyeceğiniz bir sorunla
karşılaştığınızda, kafanızı başka bir
şeyle meşgul edin.
E) Kafanızı rahatlatabilmenin en iyi yolu,
hiçbir şekilde çözülemeyecek olan bir
sorunu pek fazla düşünmemektir.

10. The infinite care and great amount
of time required to produce handmade
lace have always made it expensive.

A) El yapımı dantellerin pahalı olmasının
başlıca nedeni, onu üretmek için
harcanan sonsuz emek ve büyük
miktarda zamandır.
B) El yapımı dantel çok pahalıdır çünkü
onu üretmek için sonsuz dikkat ve büyük
miktarlarda zaman gerekmektedir.
C) Sonsuz özenle çok büyük bir zamanın
ürünü olan el yapımı dantel, doğal olarak
hep pahalı olmuştur.
D) El yapımı danteli her zaman pahalı
yapan, onun sonsuz dikkatle çok büyük
bir zaman içinde üretilebilmesidir.
E) El yapımı dantel üretmek için gerekli
olan sonsuz özen ve çok büyük
zaman, onu her zaman pahalı kılmıştır.

11-20. sorularda, verien Türkçe
cümleye anlamca en yakın İngilizce
cümleyi bulunuz.

11. Diğer temel bilimler gibi zooloji de
çeşitli uzmanlık alt bölümlerine ayrılmıştır.

A) Like other basic sciences, Zoology is
subdivided into various specialised fields.
B) Zoology is a basic science, which is
subdivided into various specialised
fields.
C) Several specialised fields make up the
basic science known as Zoology.
D) Zoology is similar to other disciplines
in that it has been subdivided into
numerous specialised fields.
E) Zoology is subdivided, like other
disciplines, into specialised fields,
but they are all pretty similar.

12. Alman yazar Johann Schiller, çağının
etik ve entelektüel değerlerini anlatan
bir dizi oyun yazmıştır.

A) Among the German author Johann
Schiller’s series of plays is one which
captures the moral and intellectual
values of his time.
B) Johann Schiller’s best known plays
reflect the ethical and intelllectual values
in Germany at the time.
C) The ethical and intellectual values at
this time in Germany are best expressed
in a series of plays by the author Johann
Schiller.
D) A series of plays by the German author
Johan Schiller give us an accurate
picture of moral and intellectual values
of the time.
E) The German author Johann Schiller
produced a series of plays expressing
the ethical and intellectual values of
his age.

13. Hayvan hakları hareketine en güçlü
muhalefet, avcı kuruluşlarından
gelmektedir.

A) Most hunting organisations are strongly
opposed to supportrs of the animal
rights movement.
B) Supporters of organisations forming
part of the animal rights movement are
strongly opposed to hunting.
C) The strongest opposition to the animal
rights movement comes from hunting
organisations.
D) Naturally, those most opposed to hunting
support the animal rights movement.
E) Obviously, members of hunting
organisations strongly disagree with members

Of the animal rights movement.

14.Pek çok tatlı yiyecekj ve içecek için
vazgeçilmez olan vanilya, parfüm
yapımında da kullanılmaktadır.

A) Vanilla has a wide range of uses, from
being an essential component of sweets
and beverages to being used in the
production of perfume.
B) Indispensable for many sweet foods and
beverages, vanilla is also used in the
manufacture  of perfumes.
C) Besides being used as an essential
ingredient in many sweets and
beverages, vanilla is a common scent
found in perfumes.
D) Vanilla, which is also a basic ingredient
of sweet foods and beverages, is a natural
scent used in perfume manufacturing.
E) Vanilla is normally used as a flavouring
for drinks and sweets, but it can also be
used in the production of perfumes.

15. Cesareti ve zekasıyla bilinen Alman
çoban köpeği, sıcaklıktaki aşırılıklara
kolayca dayanabilir.

A) The German shepherd dog, with its
intelligence and courage, can easily
survive in extremes of temperature.
B) The German shepherd dog is not only
courageous and intelligent, but also
easily able to withstand extreme
temperatures.
C) The German shepherd dog is known
not only for its courage and intelligence,
but also for its endurance  to extreme
temperatures.
D) The German shepherd dog, known for
its endurance to extreme temperatures,
is courageous and intelligent.
E) The German shepherd dog, known for
its courage and intelligence, can easily
withstand extremes in temperature.

16. İsrail’in başlıca limanı ve üçüncü büyük
şehri olan Haifa, dağlık kıyı güzelliği
bakımından San Francisco’ya benzetilir.

A) Israel’s major port and third largest city,
Haifa is compared to San Francico
for its mountainous coastal beauty.
B) Israel’s major port and third largest city,
Haifa has a lot in common with San
Francisco, such as mountainous seaside beauty.
C) The mountainous coastal beauty of
Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is comparable to that of
San Francisco
D) Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is set in a mountainous
area as beautiful as the San Francisco
seaside.
E)  The mountainous coastal beauty seen
at Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is similar to that of San
Francisco.

17. Kanada’da kanun yapma yetkisi,
federal hükümetle eyaletler arasında
bölüşülmüştür.

A) In Canada, certain laws are the domain
of federal government , while others
are the responsibility of the provinces.
B) Although the federal government
makes Canada’s important laws, the
provincial government makes local laws.
C) Both the federal government and the
provincial governments are allowed to
make laws in Canada.
D) In Canada, the power to make laws is
shared between the federal government
and the provinces.
E) The system of government in Canada

is one where the power to make laws
lies with both the federal and the
provincial sections.

18. Dayanıklı bir malzeme olan selüloit, çok
düşük bir maliyetle çeşitli renklerde
üretilebilmektedir.

A) A tough material with a very low cost,
celluloid can be produced in different

colours.
B) Celluloid, which is a tough material,
can be produced at a very low cost in a
variety of colours.
C) The production cost of celluloid is very
low, but the material is very tough in
different colours.
D) Celluloid. Which is produced in various
colours very cheaply, is a tough material.
E) Celluloid, which can be produced very
cheaply , is atough material and comes out
in various colours.

19. Dünyanın birçok yerinde, sanayinin
gelişigüzel yerleşimi şehirlerde su ve
hava kirliliğine yol açmıştır.

A) In many parts of the world, water
and air pollution in cities is caused by
inappropriate placement of industry.
B) The placement of industry in cities without
consideration for the enviroment has caused
water and air pollution in many parts of the world.
C) In many parts of the world, haphazard
placement of industry has led to the pollution of
water and air in cities.
D) One of the causes of water and air pollution
in many cities alll around the world has been
the inappropriate location of industrial processes.
E) Problems of pollution, both water and air , in
several parts of the world have worsened as a
result of haphazard location of industries.

20. Ülkeler, diğer ülkelerin hareketlerini
gözlemek için askeri gözetleme ve inceleme,
ya da casus, uyduları kullanırlar.

A) Countries use military surveillance and
reconnaissance, or spy, satellites to monitor
the activity of other nations.
B) The use of surveillance and  reconnaissance,
or spy, satellites by the military serves to
monitor the activity of other countries.
C) Countries monitor the activities of surrounding
countries using military serveillance and
reconnaissance or spy, satellites.
D) Military surveillance and reconnaissance,
or spy, satellites help countries to be

informed of the activity in other nations.
E) Military surveillance and reconnaissance,
or spy, satellites are used by countries
to monitor the activity of other nations.

YDS’nin Geçerliliği


YDS’ NİN GEÇERLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİ

YDS’nin Geçerliliği Ne Derece Etkili

1 –  Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 –  Yds Dersi ( 4 kişi Grup  Yds Dersi )

 

YDS’nin Geçerliliği toplumda tartışılırken YDS’nin Geçerliliği konusunda yapılan bu tartışmalarda en önemli nokta olarak YDS’nin Geçerliliği ne kadar olmalı konusunda toplanıyor.Ülkemizde her yıl binlerce öğrenci üniversiteden mezun olmakta ve iş hayatına atılmak için kendini yeterli hale getirmeye çalışmaktadır. Öğrenciler okulda aldığı eğitim süresince kendini geliştirmesi, alanında yetkin hale gelebilmek için çaba harcamasının dışında bir işe girebilmek için de gerekli koşulları sağlamaya çalışmaktadır. Bu koşulların en önemlilerinden biri de yabancı dildir. Bu koşul sebebiyle öğrenciler mezun olduklarında İngilizce öğrenme konusunda girişimde bulunurlar. Bunun için ilk olarak kurslara, dershaneler ya da özel derslere başvururlar. Böylece İngilizce öğrenmek için ilk adımı atmış olurlar. Belli süre alınan eğitim sonrasında bilgisinin hangi seviyede olduğunu görmek için birçok deneme sınavına tabi tutulur fakat bunlar sadece kişinin kendi seviyesini görmesi için yapılan sınavlardır. Resmiyette bu sınavların hiçbir önemi ya da geçerliliği yoktur.

            Türkiye ‘de İngilizcenin yeterliliğini test etmek için yapılan birçok sınav vardır. Bunlardan biri YDS dir.  YDS sınavının sonucuna göre adaylar bilgilerini test ederler ve alınan yeterli puanları işe girerken, lisansüstü eğitimine başvuruda, akademik ilanlara başvuru yaparken kullanırlar.

Türkiye’de yabancı dil öğrenmek artık bir zorunluluk haline geldi. Dil eğitimi bu sebeple ülkemizde büyük önem taşımaktadır. Bugün kullanılan dünya dili İngilizcedir bu sebeple bizim de İngilizce öğrenme konusunda bir bireysel olarak birçok çalışmamız ve çabamız olmaktadır. Bu çabaların sonucunda sahip olduğumuz bilgiyi test etmek amacıyla sınava tabi tutuluruz. Bu sınavların sonucuna göre bilgi seviyemizi belirler ve bundan sonra yapacaklarımıza odaklanırız. Bu amaçla yapılan sınavlardan en yaygın olanı YDS ‘dir. YDS sınavı genel olarak İngilizce dil bilgisi, paragrafta anlam gibi konular üzerine yoğunlaşmıştır. Bunun dışında IELTS, TOEFL gibi farklı dil sınavları da vardır fakat bu sınavlar dil bilgisini ölçmenin yanında YDS den farklı olarak okuma, dinleme, yazma bilgisini de ölçmektedir. Bu anlamda YDS den daha kapsamlı sınavlardır.

YDS sınavında  başarılı olup almış olduğumuz puanı yabancı dil şartı olan birçok kurumda rahatça kullanabilir fakat YDS sınavı bir bilgi sınavıdır. YDS sınavından  alınan iyi puanın anlamı İngilizceyi iyi bir şekilde hakim olmak değildir sadece dil bilgisi ve paragraf bilgisi konusunda yeterliliğin göstergesi olur bu puan. Fakat bazı kurum ve kuruluşlar bunu yeterli görmez. Tüm bunların yanında konuşma, yazma ve dinleme konusunda da yeterlilik olmasını ister. Bu durumda yapılması gereken şey IELTS veya TOEFL gibi sınavlarda başarı sağlamaktır. Fakat ülkemizde çoğunlukla dil yeterliliği için YDS kabul görmektedir. Bu sebeple her dönem YDS’ ye giren öğrenci sayısı oldukça fazladır.

YDS sınavına girip başarılı olan adaylar kendi istekleri doğrultusunda almış oldukları puanı kullanırlar. YDS sınav sonucuyla Türkiye de bulunan birçok resmi kuruma başvuru yapabilirler. Böylece hedefledikleri doğrultuda ilerlemek için gerekli olan koşulların en önemlilerinden birini sağlamış olarak yollarına devam edebilirler.

YDS DERSİ

YDS DERSİ HAZIRLIK PROGRAMLARI

Yds Dersi Hazırlık Programları İçeriği

1 –  Yds Dersi ( Birebir Özel Yds Dersi )
2 –  Yds Dersi ( 4 kişi Grup  Yds Dersi )

YDS Dersi hazırlık programları 2 şekilde uygulanır :

1 – YDS DERSİ ( BİREBİR  ÖZEL YDS DERSİ ) : YDS dersi konusunda  YDS dersi verilen ana kampüslerdeki YDS dersi programına birebir YDS dersi almak üzere iştirak eden adaylara, YDS dersi programının işleneceği gün ve saatleri belirleme önceliği tanınır. Bundan amaç, aday öğrencinin özellikle çalışan biri ise kendine uygun bir seçim yapabilmesini sağlamak içindir.

YDS dersi verilen seminerlerdeki YDS dersi programında adaya kaç ders verilmesi konusu ise yapılan seviye sınav sonuçlarından elde edilen verilere bakılarak belirlenir. Birebir özel YDS dersi  daha çok sınavdan 65-70 ve üzeri gibi yüksek notlar almak zorunda olan  öğrencilere tavsiye edilir.

2 – YDS DERSİ ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YDS  DERSİ ) : YDS dersi alanındaki YDS dersi birimlerinde kurulan YDS dersi platformundaki YDS dersi verilen öğretilerde,   seviyeleri birbirine denk yada olabildiğince  yakın olan aday öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik gruplara katılarak ta hemen, hemen birebir özel  YDS dersi  kalitesinde  eğitim alabilirsiniz.

Bu gruplar,YDS dersi birimlerimizde kurulmuş  YDS dersi departmanlarında hizmet veren YDS dersi birimlerindeki aday öğrencilere birebir YDS özel ders kalitesinde eğitim verebilmek ve seviyeye ulaşmak amacı ile 4 kişi gibi az sayıda öğrenciden oluşturulur. Bu şekilde, grup eğitimi alan aday öğrenciler aynı özel  YDS dersi programlarında olduğu gibi anlamadıkları konular konusunda soru sorabilme imkanına sahip olur. Ayrıca, sayı az olduğundan  eğitimi veren hocalar da   öğrencilerle birebir ilgilenebilir ki buda grup eğitimlerine birebir özel YDS dersi  özelliği kazandırır.

YDS DERSİNDE TERCİH EDİLME NEDENİMİZ

  • YDS dersi platformunda YDS özel ders yada grup eğitim programlarında YDS dersi veren hocalar sınav konusunda uzmanlaşmış çok tecrübeli ve öğretmeyi bilen hocalardır.YDS DERSİ
  • YDS dersi platformundaki YDS dersi panellerinde düzenlenen  YDS dersi programlarında, aday öğrencilere genel İngilizceden daha çok, akademik seviyede İngilizce eğitimi ve  YDS sınav teknikleri ve YDS sınav taktikleri konusunda eğitim verilir.Teknik ve taktikleri bilen öğrenci sınavda soruları doğru ve aynı zamanda da daha hızlı yanıtlayabilir ve böylece zamandan çok kazanır.
  • YDS sınavında başarılı olabilme nedenlerinden en önemlisi çok sayıda akademik kelime bilmektir. Bunu sağlamak için aday öğrencilere özel hazırlanmış akademik kelime alıştırmaları verilir ve çalışmaları istenir. 
  • YDS dersi ana merkezlerinde kurulmuş   YDS dersi  platformundaki  YDS dersi panellerinde seviyeleri sıfır yada çok düşük olan ama sınava girmek zorunda olan  öğrenciler bize özgü özel yöntem ve YDS dersi programlarıyla sınava hazırlanır.

İngilizce Özel Ders

İngilizce Özel Ders Uygulamaları İle Gerçek Eğitim

İngilizce Özel Ders Uygulamaları Hakkında Bilgi

1 – İngilizce Özel Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2 – İngilizce Özel Ders ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Özel Ders )

İngilizce Özel DersTürkiye de gerçekten ve ciddi olarak bu dili öğrenmek isteyenlerin bunu başarmalarının tek yolu  İngilizceYDS, YDS Dersi, Yds Dersleri, Yds Hazırlık, Yds Hazırlık Özel Ders, Yds Özel Ders, YDS Sınavı Hazırlık, YDS Kursu Özel Ders almaktır.Bunun  aksini ileri sürenlere,yıllarca kurslara giderek İngilizce öğrenmeye çalışmış ama hala iki kelimeyi yan yana getirerek konuşamayan binlerce insanı hatırlamaların öğütlerim.Yabancı bir ülkede İngilizce öğrenmenin en iyi yolu ve yöntemi İngilizce Özel Ders  almaktır.Çevrenizde İngilizce bilenlere sorun.Bu ülke gerçeğidir.Boşuna başka yollara saparak zaman ve para kayıp  etmeyin.Çevrenizde bu dili bilenlerin bile bir çoğu ,yıllarca koleje gitmelerine ve uzun süreler dil  ağırlıklı eğitim görmelerine rağmen yine de İngilizce Özel Ders  alma gereği duymuş ve bu yola baş vurmuştur.En azından bir  sınava girerken yada okullarından mezun olduklarında,iş hayatına atıldıkları zaman  kendilerine verilen eğitimin İngilizce mi değil mi diye bir takım zorluklar yaşayarak şüpheye düştüklerinde rahatlama için baş vurdukları bir yol olmuştur İngilizce Özel Ders   almak.

Bir örnek verelim.İnsanlar Yds gibi akademik bir sınava girmek istediklerinde,daha önce okudukları ve öğrendikleri İngilizcenin kendilerine yeterli olmadığını görerek sınav için baş vurdukları ilk yöntemlerden biridir  Özel ders almak.Ne kadar iyi İngilizce bilinirse bilinsin akademik sınavlarda bilinen İngilizce ve sahip olunan bilgi yeterli olmaz.Bu bilgiyi arttırmak gerekir.hemen baş vurulan yöntemlerden biri ya kursa gitmek ya da özel ders almak şeklinde olur.Ama kursa giden  ve kalabalık gruplara katılarak eğitim alanların da sonunda hüsrana uğramaları kaçınılmaz olur ve bir çoğu bu işi başarmak için yine İngilizce Özel Ders alma yolu tercih eder.

Kurslara gidenlerin gerçekten dili  öğrenmek için gidenlerin elbette ,bir süre sonra bu kalabalık gruplarla yapılan eğitimler de bu dilin öğrenilmeyeceğini anlaması kaçınılmazdır.Zira,kurslara İngilizce öğrenmeye gidenlerin en çoğu oraya kendilerine bir sosyal çevre edinmek amacı ile gider.Bunu anlayan gerçek öğrenci,bundan hoşnut kalmaz.Bu nedenle bu işin kursla halledilmeyeceğini ve özel ders almak gerektiğini kavrar ama çok zaman ve para kayıp eder.İşte bu yazı da anlatılan bu.Bu kötü deneyimleri yaşamadan eğer bir sosyal çevre edinicisi değilseniz, kurslara giderek boşu boşuna zaman ve para harcamayın, daha ilk basamakta İngilizce öğrenmek için özel ders alın ama bunda da dikkatli ve uyanık olun ve size gerçekten İngilizce öğretebilecek hocayı bulun,İngilizce bilen ama öğretemeyeni değil.

İngilizce Özel Ders

Yds Nedir

Yds Nedir Sorusunun Aranan Yanıtı

Yds nedir, Nedir Yds Sorusunun Açıklaması

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi )

YDS NEDİR, sorusunun yanıtını her kes gibi  YDS yabancı diller sınavının baş harfleridir yada üniversite bitince falanca filanca yapmak için girilen bir sınavdır şeklinde bu yazıda vermemeye  daha çok sınavın içerikle ilgili YDS NEDİRİN ne olduğunu anlatmaya çalışan bir bilgi vermeye çalışacağız. Zira, diğer bilgiler zaten internette her sayfada mevcut. Nereye bakarsanız bakın görebilirsiniz. Ama içerikle ilgili bilgi bulmak zor. Yds nedir içerik açısından. Bu sınavda neler var. Sınava giren biri sınavda nelerle karşılaşır. Ne hisseder. Ne yapar. Sorunları nasıl çözülür gibi benzer soruları yanıtlamaya ve açıklamaya çalışacağız. Yds adı ile uygulaması ile, sınav öncesi çalışma temposu ile, karşılaşılan güçlükleri ile kendine özgü sorunları ve özellikleri olan Türk işi bir sınavdır.

YDS NEDİR,  şeklindeki bir soruya  sınava hazırlanarak giren biri ile sınava hiç katılmamış birinin YDS nedire vereceği yanıtlar bir birinden çok farklı özellikler ve unsurlar taşıyan cevaplar olur. Daha önce giren biri bu soruya , çok zor bir sınav ama çalışıldığında verilebilir yalnız çok çalışmak gerekli elbette. Özellikle sınavda yer alan okuma parçalarına ait soruların yanıtlanması oldukça zor. Bir de çok kelime bilmek gerekiyor. Eğer çok sayıda kelime özellikle de akademik kelime bilmezsen sınav zor .Ek olarak, mutlaka bu işi iyi bilen bir uzman hocadan ders almak gerekli bilhassa, 65 ve üzeri NOT almak isteyenlere ders almalarını tavsiye ederim şeklinde yorum ve yanıtlar duyulur.

YDS NEDİR , şeklindeki soru şayet daha önce bu sınava hiç katılmamış ama katılmak isteyen ve bunun için hazırlık yapanların YDS nedir sorusuna vereceği yanıt,Yds Nedir girenlerden çok daha farklı unsurlar içerir. Ülkemizde, bir kaç tense yada 500 kelime bilenler genelde kendilerini İngilizce bilir sanırlar. Bu nedenle de bu olaya farklı bakarlar. Genelde bakış açısı da ” ben İngilizce biliyorum. Yıllarca  okullarda ders  gördük. Biraz çalışırsam sınavı yaparım. Kolaymış ” şeklinde yorumlara sık sık rast gelinir. Oysa, kazın ayağı hiçte öyle değil. Yds akademik seviyede bir sınav. İngilizce dilinin özelliklerini bilen biri  sınav hakkında sınava girmeden asla bu şekilde konuşmaz. Bu tür insanlar, ilk anda sınava bir göz atarlar ve sınav sorularını inceledikten sonra fikir yürütürler. Türk insanının her konuda fikri vardır da bilgisi yoktur.

 

Yds Dersinde Karmaşa

Yds Dersinde Karmaşa Sürüyor.

Yds Dersinde Karmaşa Hakkında

1 – Yds Dersi ( Birebir – Özel Yds Dersi )
2 – Yds Dersi ( 4 kişilik gruplarla Yds Dersi )

YDS dersinde karmaşa sürüyor söylentisi özellikle YDS sınavına girmek için YDS dersi alan  adaylar arasında hızla yayılıyor. Bu YDS dersinde karmaşa söylentisinin bu şekilde yayılması hem öğrencilere hemde bu işi yapan kurum, kuruluş ve hocalara zarar veriyor. YDS dersinde karmaşa nedeni  ile  YDS dersi alanların sayısı hızla geriliyor. Kopya söylentileri, soruların daha önce belli kesimlere veriliyor söylentisi de işin cabası. YDS dersinde karmaşa, sürdükçe  ders ile ilgili söylentilerin durulması da çok gecikecektir. YDS dersi alacak olan adayların kafaları bu karmaşadan çok etkileniyor. Sürekli bekliyorlar. Sanki bir şey olacakmış gibi. Bir yerden bir şey olacakta onlar ders almaktan ve YDS sınavına girmekten kurtulacaklarmış gibi bir umuda kapılıyorlar ve bekliyorlar. Tüm bu karmaşanın sona ermesi için bir an önce gereken önlemler alınmalı varsa ayrıcalıklar kaldırılmalı ve bu işten sorumlu olan YÖK üzerine düşen sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirerek, insanların kafalarında oluşan şüphelerin dağılmasını sağlanmalıdır. Ancak o zaman YDS dersinde karmaşa ve kafalardaki şüphe bulutları dağılacaktır.

Bu YDS dersinde karmaşa, kuruntu ve endişeler nedeni ile kimse YDS dersi almak istemiyor ve bir şeyin olmasını bekliyor sanki. Eski sistem yok oldu. Eskiden, adaylar daha öncedenYds Dersinde Karmaşa
YDS sınav tarihlerini bilirler ve ona göre program yaparak ya bir kurum veya bir kuruluşa baş vurur yada YDS özel ders almak için hoca ararlardı. Bunların hepsi yok oldu. Ders verenlerde şaşkınlık içinde bu karmaşadan hiç abartısız % 100 etkileniyor. Bu karmaşanın ne zaman sona ereceğini ve ders veren kurum ve kuruluşlar ile hocaların önlerini net bir şekilde görebilecekleri anı sabırsızlıkla bekliyor. Ders almak için gelenler bile bir tuhaf. Tutarsız. Davranışları dengesiz. Şu gün geleceğim ve derse başlayacağım diyen onlarca aday verdiği sözü tutmuyor. Randevu bile vererek gelmiyorlar. Tüm bunlar Yds dersinde  karmaşa olduğunun birer belirtisi. 

Yds dersinde  karmaşa, bu şekilde sürerse, belli bir süre sonra adayların çok zor durumda kalmaları muhtemel. Sınav yaklaşıyor ve kimsede en ufak bir hareket yok. Ders almak isteyen yada koşulları öğrenmek için arayan bile yok. Yds dersinde ki  karmaşanın adını koymakta ve nedenini anlamakta çok zorlanıyor insanlar. Neler oluyor acaba.

 

 

 

 

Yds Özel Derste Öğrenci

Yds Özel Derste Öğrenci Sorumluluğu

Yds Özel Derste Öğrenci Sorumluluğu Hakkında

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

YDS özel derste öğrencinin sorumluluğu, Yds özel derste öğrencinin sürekliliği, YDS özel derste öğrencinin çalışma temposu, YDS özel derste öğrencinin derste ki performansı  başarılı kazanmakta en az dersi veren hoca kadar önemlidir. Öğrenci hocanın söylediklerini, yap dediklerini yaptıkça, dersler sırasında hocayı iyi dinledikçe başarılı olması kolaylaşır. YDS adayı öğrencinin eğitim sırasında derslere kesintisiz gelmesi hastalık hariç dersi aksatmaması, verilen bilgileri öğrenmesi değil, içselleştirmesi ve kullanılabilir hale getirmesi başarıda olmazsa olmaz koşullardan biridir. YDS özel derste öğrenci, kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikçe, sınavda başarılı olması imkansız denecek şekle dönüşür.

YDS Özel Derste Öğrencinin Sorumluluğu Nelerdir ?

Yds özel derste öğrenci, sınavın en önemli unsurlarından sayılan akademik kelime bilgisini geliştirmek ve kelime sayısını arttırmak için kendi özel olarak çalışmalıdır. YDS sınavına hazırlık çalışması yapan bir aday öğrencinin sorumluluğudur akademik kelimeleri geliştirmek ve sayısını arttırmak için evde özel çalışma yapması. YDS özel ders alsa bile, derslerde hoca öğrenciye kelime ezberletmez. Daha çok sınavda öğrencinin işine çok yarayacak, YDS sınav teknikleri ile bilgi verir. Bu nedenle kelime çalışması yapma zorunluluğu ve sorumluluğu öğrenciye ait bir olgudur.

Geniş ve çok bir akademik kelime dağarcığına sahip olmak, sınavdan elde edilecek notla çok yakın bir ilişki içindedir. Bir örnek vermek gerekirse, özellikle yasal sınır olan 50-55 üzerinde not almak isteyenlerin akademik kelime haznesi geniş olmalı. İyi ve yüksek not almak için çok kelime bilmek gereklidir. Bu nedenle bu konu eğitim veren hocaya bırakılamaz .

YDS ÖZEL DERSTE ÖZÜMSEME SORUNU

YDS özel ders programının uygulamalarında sık rastlanılan ve öğrencinin sorumluluk ve görev alanı içinde olan başka bir konu hakkında da söz etmek gerekir. YDS özel ders programlarında hocalar özellikle YDS sınavında öğrencilerin işine çok yarayan ve sınav sorularını hem doğru hemde hızlı yanıtlamalarını sağlayan YDS sınav teknikleri ve YDS sınav taktikleri üzerinde önemle durur. Bu konuyu işlerken hoca, YDS özel ders alan öğrencisine bir çok özdeşlikler öğretir. Öğretilen bu formüllerin daha önce sınavlara giren aday öğrencilerde mevcut olması çok zor bir ihtimaldir. Şimdi, verilen bu formüllerin  çok iyi ezberlenmesi daha doğru bir ifade ile çok iyi özümsenmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için, öyle iyi özümsenmesi gerekir ki formüllerin anında mecburiyet durumunda  hatırlanması ve kullanabilecek durumda kafada yazılı olması gerekir. 

 

 

Yds Özel Derse Genel Bakış

Yds Özel Derse Genel Bakış Nasıl ?

Yds  Özel Derse Genel Bakış Açısı  

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

BİZİMLE YDS DE ” 55 ” ALMAK ÇOK KOLAY

YDS özel derse genel  bakış yaptığımızda yada YDS özel derse genel bakış adı altında iyi bir inceleme yapıldığında görünen, YDS sınavının aday öğrencilere çok zor geldiği, özellikle de yasal sınır olan 50-55 üzerinde not almak için çok zorlandıkları ve bu durumu çözmek içinde ellerinde pek imkan olmadığı görülür. YDS özel derse genel  bakış  adı altında konuyu mercek altına alıp analiz ederek  aday öğrencilerin bu zorlukları atlatmaları ve YDS sınavına daha rahat hazırlanmaları için yapılması gerekenleri başlıklar altında sunalım.

Yds Sınavında 50-55 Almak Zorunda Olanların Zorluğu

YDS özel derse genel  bakışta öğretilene göre  YDS sınavında 50-55 almak zorunda olanların çoğu üniversitelerde araştırma görevlisi olmak için sınava girenlerden oluşur. Grubun yasal sınır olan 50-55 alması için, sınavı küçük ve alacakları puanı da kolay görerek ve geleneksel Türk yöntemi ile para vermeden YDS sınavını başarmak için ya kendi kendilerine çalıştıkları yada kendilerinden İngilizcesi biraz daha fazla olan arkadaş yada akraba ile sınava hazırlandıkları gözlemlenir. Bir çoğunun da sudan ucuz adı yds kursu olan  kurslara katıldıklarına tanık olunur. Ne yazık ki çoğu iyi bir İngilizce temel bilgiye sahip olmadığından ve de eğitim adı altında kurtuluşlarını yanlış yerlerde ve yanlış kişilerde aradığından sınavda başarılı olamazlar. Bu gruba giren YDS adayı öğrencilere her hangi bir kimse de doğru yolu göstermediğinden kendileri de sormadığından başarısızlık onlar için bir sonuç değil başlangıç olur. Sürekli aynı hatayı yapmakta ısrar ederler. Her seferinde başarısızlık bulaşıcı  bir hastalık gibi yakalarına yapışır. Her başarısızlıktan sonra ziyan olan 6 aylık zaman dilimleri. Her seferinde hedefe ulaşmakta 6 aylık gecikmeler yaşarlar. Ama inat ederler. Onlar hiç para ödemeden, yada çok az para ödeyerek bu sorunu çözeceklerdir. Kararlıdırlar. YDS sınavında bu yolla başarı kazanmaya ama asla 30-35 puanı geçemezler. Uğraşır dururlar. Özel ders alarak bu işi biran önce çözüme kavuşturmak hiç akıllarına gelmez. Gelse de bu düşünceyi kafalarından kovarlar. Böyle bir şey için bir hocaya para ödeyerek onu zengin edeceklerini sanırlar. Bu YDS özel ders hocaları soyguncudur. Sadece para alır hiç bir şey öğretmez kanısı onlara etiket gibi yapışmıştır. Hiç akıllarından çıkarmazlar. Bir kere bile denemezler araştırmazlar acaba ne olur diye. Ayrıca, bu işe talep  arttıkça, bu  sınavda alınması gereken 50-55 gibi puanlarda yetmez oldu. 

 

 

Yds Özel Ders Nedir

Yds Özel Ders Nedir Sorusunun Yanıtı.

Yds Özel Ders Nedir Sorusunun Yanıtı Hakkında Bilgi

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

Yds özel ders nedir sorusunun yanıtı Yds özel ders nedir diye sorana göre değişir ama gerçekte  gayet basittir. YDS özel ders özellikle  YDS sınavında yüksek puan elde etmek isteyenlerin baş vurduğu bir eğitim yöntemidir. Yds özel ders nedir şeklinde düşünmek yerine bunu uygulamak yanıt bulmanın en kestirme yoludur.

YDS sınavında yasal sınır olan 50-55 almak isteyen adayları eğer geçmişlerinde İngilizce ağırlıklı sağlam ve kalıcı bir genel dil  eğitimi almışlarsa, 50-55 almak için kendilerini zorlarlar ve kendi başlarına sınavda başarılı olmak için çaba gösterirler. Zaman zaman başarılı olanlara rast gelinse de genelde bu kadar az olan puanı alanlar azdır. Zira , YDS  sınavında başarılı olmak için dil  bilmek yeterli olmaz. Mutlaka, YDS sınav tekniklerini ve sınavda başarılı olmak için sınav sırasında neler yapılması gerektiğini önceden bilmek, öğrenmek ve sınavda uygulamak gerekir. Sadece dili bilmek pek yetmez. Bu durum YDS özel ders nedir sorusuna daha büyük bir önem katar.

Hele, doçent olmak için 65 gibi yüksek bir puan elde etmek zorunda olan yar.doç.ların , eğer tek başlarına çalışarak sınavı geçmeye çalışmaları meşakkatli  bir yöntemdir. Zira, 65 alabilmek için sadece genel olarak bilinenler yetmez. İşin inceliklerine girmek gerekir ki işte burada devreye  YDS özel ders alma gibi bir seçenek devreye girer.

Bu son zamanlarda, yasal sınır olan 50-55 puanın da artık bir önemi kalmadı gibi. Başvurularda  adaylardan istenilen özel  puanlar var. 60 yada 70ACAR 34 gibi. Bu nedenle YDS özel ders almak bu puanlara ulaşmak için olmazsa olmaz bir koşul haline dönüştü. Bazı iş  başvurularında, aynı işe 3-4 kişi baş vurduğunda içlerinden YDS sınav  puanı yüksek olan tercih edilir hale geldi. Bu nedenle artık  sınavda 50-55 almak kavramı kalktı gibi. Adaylar ellerinden gelenin en iyisini yaparak olabildiğince yüksek puan almaya çabalamalılar. Bunun için de  YDS özel ders almak yemek içmek kadar ihtiyaç oldu. Bu gereksinim bize YDS özel ders nedir hakkında çok daha iyi fikir verdi ve önemini öğretti.

 

Yds Dersi Hocası

Yds Dersi Hocası ve Öğrenci Üzerinde Etkinliği

Yds Dersi Hocası Hakkında Bilgi

1 –  Yds  Dersi Hocası ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Dersi Hocası ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )

YDS dersi hocası hakkında söylenenler ışığında YDS dersi hocası konusunda öğrencilere verilecek tek tavsiye YDS sınavından yüksek bir ” not ” almaya ihtiyacı olanlara YDS sınav sonuçları üzerindeki olumlu ve sıra dışı etkisi tartışılmaz bir biçimde gerçek olan ve asla öğrenci üzerinde çalışma sırasında yarattığı olumlu etkisi tartışılmayan YDS dersi hocasından  bizzat kendisinin hazırladığı YDS programları eşliğinde birebir özel YDS dersi almaları önerilir. 

1 – Yds Dersi Hocası ( Birebir – Yds Özel Ders ): YDS dersi hocasının eğitim verdiği YDS merkezindeki YDS ders platformunda verilen YDS dersleri kapsamında YDS sınavına hazırlanan öğrenciye programların uygulama aşamasında katıksız, açık ve net olumlu etkiler sunan birebir özel  ders programına katılan aday öğrenciler, dersin  uygulanacağı gün ve saatleri bizzat kendi belirler. YDS  dersi  hocası tarafından bu önceliğin aday öğrenciye verilme nedeni,  ders sürecinde aday öğrencinin günlük yaşamında sıkıntı yaşamasını önlemek ve günlük yada iş yaşamına devam ederken aynı zamanda gereksinim duyduğu YDS dersini almasını sağlamaktır.

2 – Yds Dersi Hocası ( 4 kişilik gruplarla Yds Özel Ders ): YDS dersi hocasının hazırladığı ve kurduğu YDS dersi platformunda verilen YDS dersleri kapsamında seviyeleri birbirine denk olan 4 öğrenciden oluşturulan gruplarda da , ders  alınması mümkündür. Gruplar halinde yapılan derslerde, birebir özel YDS dersi eğitim kalitesini yakalamak ve ulaşabilmek için bilinçli bir biçimde grup sayısı 4 kişi ile sınırlı tutulmuştur. 

YDS dersi hocasının eğitim verdiği ortamın eğitim verdiği öğrencisi üzerinde olumlu, itici ve çarpıcı etkileri olacağı ve bu etki sayesinde YDS sınavına giren öğrencinin başarılı olması ve yüksek bir skor elde etmesi  çok büyük bir olasılıktır. Özellikle  sınavdan 65 ve üzeri almak isteyen adayların üzerinde iyi bir hoca vereceği YDS sınav teknikleri ve taktikleri hakkında ki  eğitim ile çok yararlı olabilir. Zira, 65 ve üzeri alınması gereken notlarda sınavda sorulan sorulardaki ayrıntılar ve incelikler  çok önemlidir. Bu ayrıntıları da ancak YDS sınavını çok iyi bilen tanıyan daha önce çıkmış YDS sınav soruları üzerinde yıllarını harcamış ve konusunda uzmanlaşmış seçkin hocalar bilir. 

YDS  ders  hocası , bilgisi deneyimi ve öğrenciye yaklaşımı ile özel bir kişiliktir. Sıradan bir İngilizce öğretmeni değildir. Sürekli bir şekilde  yetişkin, mesleği olan aklı başında insanlara ders verdiğinden ötürü artık sıradanlaşmış bir kişilik olmaktan çıkmış ve eğitim konusunda kendisini aşmış bir kişiliktir.