Yds Deneme Sınavı ( Çeviri )

YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) ile  verilen ana merkezdeki YDS Deneme Sınavı ( Çeviri )  platformunda yapılan YDS Deneme Sınavı ( Çeviri ) seminerleri.

YDS DENEME SINAVI ( ÇEVİRİ ) HAKKINDA BİLGİ

Yds Deneme Sınavı ( Çeviri ) Konusu ve Soruları

YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) ile  Yds Deneme Sınavı ( Çeviri ) eğitimi verilen YDS ana merkezindeki YDS Deneme Sınavı ( Çeviri )  platformunda yapılan YDS Deneme Sınavı ( Çeviri ) seminerlerinde  YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) ile  ilgili bilgiler ışığında  Yds Deneme Sınavı  çeviri  ile ilgili sorular, YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) de eğer iyi hazırlanılırsa, öğrenciye Sıfırdan YDS hazırlık dersi verilen YDS ana merkezindeki Sıfırdan YDS hazırlık dersi platformunda yapılan Denizli Sıfırdan YDS hazırlık dersi seminerlerinde Yds Deneme Sınavı ( Çeviri ) ye önemli katkı sağlar.

YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) ile  verilen ana merkezdeki YDS Deneme Sınavı ( Çeviri )  platformunda yapılan YDS Deneme Sınavı ( Çeviri ) seminerlerinde YDS için YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) ile  verilen YDS ana merkezinde YDS  Deneme Sınavı ( Çeviri ) si için Yds Deneme Sınavı ( Çeviri ) hazırlık dersleri verilir.

1 –  Yds Özel Ders ( Birebir – Yds Özel Ders )
2 –  Yds Özel Ders ( 4 kişilik Gruplarla – Yds Özel Ders )timi 

1-10. sorularda, verilen İngilizce
cümleye anlamca en yakın Türkçe
cümleyi bulunuz.

1. Small amounts of liquid chlorine are
added to drinking water and swimming
pools to destroy bacteria.

A) Suya az miktarda klor karıştırarak, içme
suyu ve yüzme havuzları bakterilerden
arındırılabilir.
B) İçme suyu ve yüzme havuzlarındaki
bakterileri yok etmek için suya az
miktarda klor eklemek gerekir.
C) Bakterileri öldürmesi için içme suyuna
ve yüzme havuzlarına az miktarda sıvı
klor karıştırılmaktadır.
D) İçme suyu ve yüzme havuzlarındaki
bakterileri yok etmenin en etkili yolu,
suya az miktarda klor eklemektir.
E) İçme suyu ve yüzme havuzlarını bakte-
rilerden arındırmak için az miktarda
klor yeterlidir.

2. Oriented to the Western world, Turkey
has undergone rapid industrialisation
since the 1950s.

A) Doğu ve batının izlerini taşıyan
Türkiye, özellikle 1950’lerden itibaren
hızla endüstrileşmeye başlamıştır.
B) Batı dünyasına yönelmiş olan Türkiye,
1950’lerden bu yana hızlı bir sanayileş-
me yaşamaktadır.
C) Türk ekonomisi, Batı dünyasının etkisi
altına girdiği 1950’lerden sonra hızla
endüstrileşmiştir.
D) 1950’lerde köklü bir değişime uğramış
olan Türk ekonomisi, giderek batılılaş-
mış ve endüstrileşmiştir.
E) Doğu’nun etkisinden çıkıp Batı’ya yöne-
len Türkiye, 1950’lerde endüstrileşmeye
başlamıştır.

3. For my study room, I’m looking for a
table exactly the same size as this but
with more drawers.

A) Çalışma odam için tam bu büyüklükte
ama daha fazla çekmeceli bir masa
arıyorum.
B) Çalışma odamdaki masa büyüklük
olarak tam bunun kadar ama çekmece
sayısı daha fazla.
C) Aşağı yukarı bu büyüklükte ama daha
çok çekmeceli bir masa çalışma odam
için uygundur.
D) Çalışma odam için alacağım masa bu
büyüklükte olabilir ama kesinlikle çekme-
cesi daha fazla olmalı.
E) Baktığımız masalar içinde büyüklük ve
bol çekmeceli olması bakımından
çalışma odam için en uygunu bu.

4. The blind Argentine author Jorge Luis
Borges wrote stories with unusual,
fantastic plots.

A) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges,
yazdığı öykülerde alışılmamış, fantastik
konuları işlerdi.
B) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges
bütün öykülerinde alışılmamış ,
fantastik olayları konu almıştır.
C) Alışılmamış, fantastik konularda öyküler
yazan kör yazar Jorge Luis Borges
Arjantinli’dir.
D) Arjantin’in kör yazarı Jorge Luis
Borges yazdığı alışılmamış, fantastik
öyküleriyle tanınır.
E) Arjantinli kör yazar Jorge Luis Borges
alışılmamış, fantastik konuları olan
öyküler yazmıştır.

5. Most high-quality perfumes owe their
distinctive fragrances to substances
obtained from plants.

A) Kaliteli parfümlerin çoğunda, bitkilerden
elde edilen maddeler sayesinde ayırt
edici bir koku vardır.
B) Kaliteli parfümler kokularını genellikle,
bitkilerden elde edilen ayırt edici
maddelerden alır.
C) Çoğu kaliteli parfümün ayırt edici
kokusunda, bitkilerden elde edilen
maddelerin payı vardır.
D) Çoğu kaliteli parfüm ayırt edici
kokusunu, bitkilerden elde edilen
maddelere borçludur.
E) Kaliteli parfümlerdeki ayırt edici koku,
bitkilerden çıkarılan maddeler
sayesinde elde edilir.

6. Florence, rather than the capital,
Rome, was the cradle of the Italian
Renaissance.

A) İtalyan Rönesansı’nın beşiği sayılan
Floransa, başkent Roma’dan daha
önemliydi.
B) Başkent Roma kadar, Floransa da
İtalyan Rönesansının merkezi olmuştur.
C) İtalyan Rönesansının beşiği, başkent
Roma değil, Floransaydı.
D) Floransa, başkent Roma’ya göre,
İtalyan Rönesansı’nda daha büyük bir
öneme sahiptir.
E) Floransa, başkent Roma’dan daha çok
İtalyan Rönesansı’nın merkezindeydi.

7. Words borrowed from other languages
very often cause spelling problems in
our language.

A) Diğer dillerden alınan sözcüklerin
dilimize uyarlanmasında genellikle
sorun yaşanmaktadır.
B) Dilimizde yazım sorunlarına büyük
oranda diğer dillerden alınan sözcükler
neden olmaktadır.
C) Diğer dillerden alınan sözcükler
dilimizde çoğu zaman yazım
problemlerine neden olmaktadır.
D) Dilimizdeki yazım problemlerinin nedeni
genellikle diğer dillerden sözcük
alınmasıdır.
E) Dilimizde yazım konusunda en çok
sorun yaratan sözcükler, diğer
dillerden alınan sözcüklerdir.

8. The Lebanese economy has
traditionally been based on trade and
on Beirut’s being the banking centre
of the Middle East.

A) Lübnan ekonomisi geleneksel olarak
ticarete ve Beyrut’un Orta Doğu’nun
banka merkezi olmasına dayanır.
B) Orta Doğu’nun banka merkezi olan
Beyrut, ticaret hacmiyle de Lübnan
ekonomisini ayakta tutmaktadır.
C) Geleneksel olarak ticarete dayalı
ekonomisiyle bilinen Lübnan’da
Beyrut, Orta Doğu’nun banka
merkezi konumundadır.
D) Lübnan ekonomisi genel olarak ticarete
dayanır ama aynı zamanda Beyrut,
Orta Doğu’nun banka merkezidir.
E) Beyrut’un, Orta Doğu’nun banka
merkezi olmasının yanı sıra ticaret de
Lübnan ekonomisinde önemli bir yer
tutar.

9. If there is nothing you can do to solve
a problem, it is best to put it out of
your mind.

A) Bir sorunu çözemeyeceğinizi
anladığınızda yapabileceğiniz en iyi
şey, o konuda hiç düşünmemektir
B) Bir sorunu çözme konusunda
yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa, en
iyisi onu kafanızdan çıkarıp atmaktır.
C) Çözemeyeceğiniz bir sorunla kafanızı
sürekli meşgul etmenin size hiçbir
faydası olmaz.
D) En iyisi, çözemeyeceğiniz bir sorunla
karşılaştığınızda, kafanızı başka bir
şeyle meşgul edin.
E) Kafanızı rahatlatabilmenin en iyi yolu,
hiçbir şekilde çözülemeyecek olan bir
sorunu pek fazla düşünmemektir.

10. The infinite care and great amount
of time required to produce handmade
lace have always made it expensive.

A) El yapımı dantellerin pahalı olmasının
başlıca nedeni, onu üretmek için
harcanan sonsuz emek ve büyük
miktarda zamandır.
B) El yapımı dantel çok pahalıdır çünkü
onu üretmek için sonsuz dikkat ve büyük
miktarlarda zaman gerekmektedir.
C) Sonsuz özenle çok büyük bir zamanın
ürünü olan el yapımı dantel, doğal olarak
hep pahalı olmuştur.
D) El yapımı danteli her zaman pahalı
yapan, onun sonsuz dikkatle çok büyük
bir zaman içinde üretilebilmesidir.
E) El yapımı dantel üretmek için gerekli
olan sonsuz özen ve çok büyük
zaman, onu her zaman pahalı kılmıştır.

11-20. sorularda, verien Türkçe
cümleye anlamca en yakın İngilizce
cümleyi bulunuz.

11. Diğer temel bilimler gibi zooloji de
çeşitli uzmanlık alt bölümlerine ayrılmıştır.

A) Like other basic sciences, Zoology is
subdivided into various specialised fields.
B) Zoology is a basic science, which is
subdivided into various specialised
fields.
C) Several specialised fields make up the
basic science known as Zoology.
D) Zoology is similar to other disciplines
in that it has been subdivided into
numerous specialised fields.
E) Zoology is subdivided, like other
disciplines, into specialised fields,
but they are all pretty similar.

12. Alman yazar Johann Schiller, çağının
etik ve entelektüel değerlerini anlatan
bir dizi oyun yazmıştır.

A) Among the German author Johann
Schiller’s series of plays is one which
captures the moral and intellectual
values of his time.
B) Johann Schiller’s best known plays
reflect the ethical and intelllectual values
in Germany at the time.
C) The ethical and intellectual values at
this time in Germany are best expressed
in a series of plays by the author Johann
Schiller.
D) A series of plays by the German author
Johan Schiller give us an accurate
picture of moral and intellectual values
of the time.
E) The German author Johann Schiller
produced a series of plays expressing
the ethical and intellectual values of
his age.

13. Hayvan hakları hareketine en güçlü
muhalefet, avcı kuruluşlarından
gelmektedir.

A) Most hunting organisations are strongly
opposed to supportrs of the animal
rights movement.
B) Supporters of organisations forming
part of the animal rights movement are
strongly opposed to hunting.
C) The strongest opposition to the animal
rights movement comes from hunting
organisations.
D) Naturally, those most opposed to hunting
support the animal rights movement.
E) Obviously, members of hunting
organisations strongly disagree with members

Of the animal rights movement.

14.Pek çok tatlı yiyecekj ve içecek için
vazgeçilmez olan vanilya, parfüm
yapımında da kullanılmaktadır.

A) Vanilla has a wide range of uses, from
being an essential component of sweets
and beverages to being used in the
production of perfume.
B) Indispensable for many sweet foods and
beverages, vanilla is also used in the
manufacture  of perfumes.
C) Besides being used as an essential
ingredient in many sweets and
beverages, vanilla is a common scent
found in perfumes.
D) Vanilla, which is also a basic ingredient
of sweet foods and beverages, is a natural
scent used in perfume manufacturing.
E) Vanilla is normally used as a flavouring
for drinks and sweets, but it can also be
used in the production of perfumes.

15. Cesareti ve zekasıyla bilinen Alman
çoban köpeği, sıcaklıktaki aşırılıklara
kolayca dayanabilir.

A) The German shepherd dog, with its
intelligence and courage, can easily
survive in extremes of temperature.
B) The German shepherd dog is not only
courageous and intelligent, but also
easily able to withstand extreme
temperatures.
C) The German shepherd dog is known
not only for its courage and intelligence,
but also for its endurance  to extreme
temperatures.
D) The German shepherd dog, known for
its endurance to extreme temperatures,
is courageous and intelligent.
E) The German shepherd dog, known for
its courage and intelligence, can easily
withstand extremes in temperature.

16. İsrail’in başlıca limanı ve üçüncü büyük
şehri olan Haifa, dağlık kıyı güzelliği
bakımından San Francisco’ya benzetilir.

A) Israel’s major port and third largest city,
Haifa is compared to San Francico
for its mountainous coastal beauty.
B) Israel’s major port and third largest city,
Haifa has a lot in common with San
Francisco, such as mountainous seaside beauty.
C) The mountainous coastal beauty of
Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is comparable to that of
San Francisco
D) Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is set in a mountainous
area as beautiful as the San Francisco
seaside.
E)  The mountainous coastal beauty seen
at Haifa, Israel’s major port and third
largest city, is similar to that of San
Francisco.

17. Kanada’da kanun yapma yetkisi,
federal hükümetle eyaletler arasında
bölüşülmüştür.

A) In Canada, certain laws are the domain
of federal government , while others
are the responsibility of the provinces.
B) Although the federal government
makes Canada’s important laws, the
provincial government makes local laws.
C) Both the federal government and the
provincial governments are allowed to
make laws in Canada.
D) In Canada, the power to make laws is
shared between the federal government
and the provinces.
E) The system of government in Canada

is one where the power to make laws
lies with both the federal and the
provincial sections.

18. Dayanıklı bir malzeme olan selüloit, çok
düşük bir maliyetle çeşitli renklerde
üretilebilmektedir.

A) A tough material with a very low cost,
celluloid can be produced in different

colours.
B) Celluloid, which is a tough material,
can be produced at a very low cost in a
variety of colours.
C) The production cost of celluloid is very
low, but the material is very tough in
different colours.
D) Celluloid. Which is produced in various
colours very cheaply, is a tough material.
E) Celluloid, which can be produced very
cheaply , is atough material and comes out
in various colours.

19. Dünyanın birçok yerinde, sanayinin
gelişigüzel yerleşimi şehirlerde su ve
hava kirliliğine yol açmıştır.

A) In many parts of the world, water
and air pollution in cities is caused by
inappropriate placement of industry.
B) The placement of industry in cities without
consideration for the enviroment has caused
water and air pollution in many parts of the world.
C) In many parts of the world, haphazard
placement of industry has led to the pollution of
water and air in cities.
D) One of the causes of water and air pollution
in many cities alll around the world has been
the inappropriate location of industrial processes.
E) Problems of pollution, both water and air , in
several parts of the world have worsened as a
result of haphazard location of industries.

20. Ülkeler, diğer ülkelerin hareketlerini
gözlemek için askeri gözetleme ve inceleme,
ya da casus, uyduları kullanırlar.

A) Countries use military surveillance and
reconnaissance, or spy, satellites to monitor
the activity of other nations.
B) The use of surveillance and  reconnaissance,
or spy, satellites by the military serves to
monitor the activity of other countries.
C) Countries monitor the activities of surrounding
countries using military serveillance and
reconnaissance or spy, satellites.
D) Military surveillance and reconnaissance,
or spy, satellites help countries to be

informed of the activity in other nations.
E) Military surveillance and reconnaissance,
or spy, satellites are used by countries
to monitor the activity of other nations.